Sunday, May 16, 2021

ประติมากรรม

Xavier Corberó กับงานประติมากรรมขนาดใหญ่

Xavier Corberó สถาปัตยกรรมที่มีความงามเป็นศิลปะ มันเป็นความงามที่ถูกออก...