Friday, November 27, 2020

ประติมากรรม

Xavier Corberó กับงานประติมากรรมขนาดใหญ่

Xavier Corberó สถาปัตยกรรมที่มีความงามเป็นศิลปะ มันเป็นความงามที่ถูกออก...