Sunday, May 16, 2021

พื้นที่สาธารณะ

ลานกีฬาพัฒน์ พื้นที่สาธารณะกับการเติบโตของชุมชน

ลานกีฬาพัฒน์ ๑ ถ้าหากพื้นที่ชุมชนในแต่ละชุมชนมีพื้นที่ส่วนกลาง เป็นพื้น...