Monday, September 21, 2020

Graphic Design

Bruce Mau กราฟิกดีไซน์เนอร์ที่หลงใหลตัวอักษร

Massive Change ผลงานโดย Bruce Mau นักกราฟิกดีไซน์ที่มีผลงานออกแบบหนังส...

Art and Architecture ศิลปิน ศิลปะ และสถาปัตยกรรม

ผลงาน installation art ของ Ai WeiWei ปัจจุบันงานทางด้านศิลปะในหลากหลา...

Graphic design ว่าด้วยเรื่องของกราฟฟิก

งาน graphic drawing ของ Zaha Hadid ที่ใช้เส้นสายในการสื่อข้อมูล ผู้เขีย...