สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่มีอะไรน่าสนใจ น่าลองศึกษา สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นในยุคโมเดิร์นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถึงจะเป็นสมัยใหม่ แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่น รูปแบบตัวสถาปัตยกรรมมีความเรียบง่าย สีที่ใช้จะเป็นสีขาว และเรื่องการใช้ที่ว่าง(Space) เราต้องขอยกให้กับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น

Modern Japanese Architecture is interesting to study. Modern Japanese Architecture has Unique.
Although in the modern era,It has Japanese odor. Style Modern Japanese Architecture have simplicity and white color. Highlights of Japanese Architecture is SPACE.

Modern Janpanese Architecture

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ House N ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Sou Fujimoto เป็นบ้านที่มีลักษณะเป็นกล่องซ้อนกัน2-3ชั้น
Exemple Architecture is interesting is House N. Design by Sou Fujimoto(architect). It look like the box is stacked 2-3 layers.

Sou Fujimoto
House N in Oita Japan
ลักษณะที่เป็นกล่องซ้อนกัน เจาะช่องแสงเป็นสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ
It look like white box. And window is rectangle various size.

House Nจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในพร้อมๆกัน เมื่อคุณอยู่ภายในบ้านก็รู้สึกเหมือนอยู่นอกบ้าน

อยู่ในบ้านที่เหมือนอยู่นอกบ้าน
Live in House as Outside the House.

ผู้ออกแบบเองยังได้กล่าวไว้อีกว่า “การออกแบบบ้านหลังนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างสถาปัตยกรรมจาก space หรือ form แต่เป็นเพียงการให้ความสำคัญกับคำว่า ระหว่าง ของบ้านกับถนนเท่านั้นเอง”
Fujimoto still said that “I don’t intend to create an architecture by space or form.But only provide an important “between” of house and road.

รูปตัดแสงการใช้งานของกล่องขนาดต่าง
Section : Demonstrate function of box.
กล่องแต่ละกล่องที่มีการใช้งานต่างกัน
word “between”
 ช่องแสงขนาดต่างๆกัน
various rectangle
House N กับบริบทโดยรอบ
ground pland

ผู้เขียนคิดว่าถ้าอยากศึกษาเกี่ยวกับที่ว่าง(space) การใช้พื้นที่ว่างที่มีขนาดจำกัด สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งที่น่าศึกษา
I think If you study about space or usage space,Japanese architecture is interesting for study. Japanese architecture have easy and simplicity.

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมญี่ปุ่่นในยุคโมเดิรน์
Excemple Modern Japanese Architecture

Ftown Building by Atelier Hitoshi abe
Ftown Building
Atelier Hitoshi Abe
The Shell House By Kotaro Ide
The Shell House By Kotaro Ide
Kotaro Ide
The Minimalist House Design by Black Exterior
KAIT Workshop by Junya Ishigami
KAIT Workshop by Junya Ishigami
 Junya Ishigami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here